आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा संचालन हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु

Skip to toolbar