रामेछाप जिल्लाका ४२ गाविसका भूकम्प पिडितहरुको गुनासो फछ्र्यौट सम्बन्धि विवरण

Grievance_Ramechhap (डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।)

नोटः

सि.नं. १ देखि १००८ सम्मः आवास सम्झौता गर्न योग्य
सि.नं. १००९ देखि १३३५ सम्मः पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
सि.नं. १३३६ देखि ३३७८ सम्मः पुनः सर्भेक्षण गर्नुपर्ने
सि.नं. ३३७९ देखि ७५६६ सम्मः बसोबास योग्य घर भएको
सि.नं. ७५६७ देखि ७९३६ सम्मः अन्यत्र पनि घर नभएको

१००८ जना अनुदान रकम प्राप्त गर्ने
३२७ जना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
२०४३ जना पुनः सर्भेक्षण गर्नुपर्ने
४५५८ जना लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका

Skip to toolbar